Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK-RUSSISK FORENING

(Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. oktober 1999 med endringer vedtatt på årsmøtene 23. februar 2000, 9. februar 2001, 26. februar 2003 og 24. februar 2011)


§ 1

Foreningens sete er i Tromsø


§ 2. Formål

Foreningens formål er å drive informasjonsformidling og kontaktskapende virksomhet. Foreningen skal i tillegg bidra til økt kunnskap om russisk språk, kultur og samfunnsliv.


§ 3. Uavhengighet

Foreningen skal ikke involvere seg i partipolitisk virksomhet.


§ 4. Medlemmer, medlemskontingent

Foreningen er åpen for alle med interesse for russisk kultur, språk og samfunnsliv.

Størrelsen på medlemskontingenten avgjøres av årsmøtet.


§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar måned. Innkalling og underretning med sakliste skal være skriftlig og sendes medlemmene med minst to ukers varsel. På årsmøtet skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som skal inneholde:

1) Godkjenning av stemmeberettigede

2) Godkjenning av dagsorden

3) Valg av møteleder og referent

4) Årsmelding

5) Regnskap

6) Budsjett, inkludert fastsetting av kontingent (full kontingent og avkortet kontingent for medlemmer under 18 år), for neste driftsår.

7) Innkomne forslag.  Forslag må være gjort kjent for styret skriftlig senest en uke før årsmøtet

8) Valg av styre, en revisor, samt valgkomité bestående av fire personer. Årsmøtet utpeker valgkomiteens leder.

Kun de av foreningens medlemmer som har betalt full kontingent innen 31 desember for foregående år har stemmerett på årsmøtet.


§ 6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når styret eller ¼ av medlemmene krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den/de saker som foranlediger innkallingen, kan behandles. Saken(e) må være meddelt styret på forhånd og være tatt med på saklisten.


§ 7. Flertallskrav

På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Vedtak kan fattes med alminnelig flertall (mer enn halvparten av de frammøtte må stemme for). For vedtak om vedtektsendring  kreves 2/3 flertall, og for vedtak om oppløsning ¾ flertall.


§ 8. Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Foreningen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.


§ 9. Styrets sammensetning, styremøter m.v.

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Styret har 5 vararepresentanter som også velges av årsmøtet. Styret velges for ett år om gangen. Årsmøtet utpeker styrets leder og nestleder. Valg av styremedlemmer vedtas med alminnelig flertall.

Styremøter holdes når styrets leder finner det nødvendig. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for. Det skal skrives referat fra styremøtet, som skal legges fram på neste styremøte for godkjenning.


§ 10. Styrets myndighet og plikter

Styret forestår den alminnelige forvaltningen av foreningen. Styret skal lede og føre tilsyn med at foreningen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger. Foreningen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og ett av de øvrige styremedlemmer i fellesskap. Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel. Regnskapet sammen med styrets beretning skal forelegges årsmøtet.


§ 11. Eksklusjon

Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak skal første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan årsmøtet med kvalifisert flertall (mer enn 2/3 av stemmene)  ekskludere medlemmet.


§ 12. Oppløsning og avvikling

Bare årsmøtet kan oppløse og avvikle foreningen.