Årsmøte 2016

Referat Årsmøte Norsk-russisk forening 22.02.2017 på
Teorifagbygget hus 4, Aud. 4.213

Telling av deltakere: Totalt var det 13 oppmøtte, hvorav 10 stemmeberettigede.

Valg av møteledelse:
Mira Sivtseva ble valgt som møteleder, Terje Bjørgve ble valgt som referent.

Årsmelding 2016:
Mira gikk igjennom årsmeldingen. På årsmeldingens side 9 (norsk versjon), ble en del organisasjoner
nevnt som samarbeidspartnere. Årsmøtet ba Årsmeldingen plusse på Universitetet i Tromsø, Ansikta
Medica og Tromsø Bibliotek.

Regnskapet 2016:
Sanita Cubare gikk igjennom regnskapet for 2016, som viste et overskudd på 9902,71, som er mye
bedre enn budsjettert for 2016.

Aktiviteter 2017:
Når årsmeldingen var ferdig, ble planlagte aktiviteter for 2017 gått gjennom..
➤ 8.mars (Victor Gabain har hovedansvaret.). Årsmøtet oppfordret Vikctor å ta kontakt med Ansikta
Medica, for å høre om de kunne bidra med noe (underholdning, rabatter osv. i forkant og under
markeringen).
➤ 8.april - Total diktant (Anna Efremova har hovedansvaret.)
➤ 9.mai - Seiersdag (Irina Zhilina har hovedansvaret.)
➤ 3.juni - Landskonferanse i Oslo (info kommer, repr. Fra styret drar). Disse møtene er mellom
representantene for de ulike russiske foreningene i Norge. Veronika Zvorono fra barneklubben sa
at vi gjerne tar i mot bøker/litteratur fra dette møtet, dersom vi blir tilbudt dette.
➤ september - Skatteseminar, evt. seminar om familierett med SUA Kirkenes.
➤ november - Julebord (alle i styret ansvarlige)
➤ desember – Førjulsmarkering på museet (alle i styret ansvarlige).
➤ desember På besøk hos den russiske julenissen på Biblioteket - Lubov Rougets prosjekt, var en
stor suksess. Årsmøtet oppfordret til å gjennomføre dette også i 2017.
I tillegg vil NRF delta i møter med «Venner i Nord» som er Islandsk forening, finsk forening,
foreningen norden og evt. syrisk forening. Det blir et arrangement i løpet av året, som ikke for
øyeblikket er kjent. Mira/Terje fortalte litt om hva «Venner i Nord» er. Noen styremedlemmer vil bli
sendt på møtene med disse foreningene, når møtene kommer utover året.
Styret tar ansvar for å se på muligheten til å arrangere et seminar om barnevernet i Norge. Det ble av
årsmøtet gitt noen ideer om hva et slikt seminar kunne inneholde. Fellesnevneren er at barnevern og
barneoppdragelse kan belyses fra flere vinkler, både «hva man kan gjøre, hva man ikke kan gjøre,
kulturelt perspektiv (ulikheter/likheter med barneoppdragelse), russisk perspektiv, norsk perspektiv,
forskning, juridisk perspektiv (lover/regler), erfaringer osv. Styret strukturerer dette og lager et
konsept ut av det hvis det blir aktuelt. I ett slikt prosjekt, bør vi kunne få finansiering fra
Barentssekretariatet, som da vil inkludere noen russiske deltakere (f.eks. forskere, journalister etc).

Medlemskontigent/Budsjett 2017:
Medlemskontingent ble enstemmig vedtatt uendret. Budsjettet ble enstemmig vedtatt som det er.
Veronika Zvorono fra barneklubben oppfordret styret til å se om det er mulig å få noe mer støtte til
barnegruppene. Tromsø Kommune har dessverre støtte mindre de siste årene. Dog skal styret se på
dette, og vurdere søsken-rabatt osv.

Valg av nytt styre:
Valgkomiteen har foreslått styresammensetning, regnskapsansvarlig, revisor og ny valgkomite. Alle
forslag som komiteen kom med, ble enstemmig vedtatt.
➤ Mira Sivtseva - styreleder
➤ Victor Gabain - nestleder
➤ Kevin Aaland - styremedlem
➤ Irina Zhilina - styremedlem
➤ Anna Efremova - styremedlem
➤ Andrey Manankov - varamedlem
➤ Sanita Cubare -- varamedlem(kasserer)
➤ Natalia Ermolina - varamedlem
➤ Veronika Zvorono – varamedlem
➤ Turid Wæhler- varamedlem
➤ Svetlana Olsen - revisor
➤ Terje Bjørgve (leder i valgkomite), Julija Plavina, Natalia Klazer, Marina Olsen - valgkomite
I etterkant av valget, presenterte de av styret som var til stede seg for Årsmøtet.

Møtet ble hevet kl. 19.30.